Vrijdagmarkt Landsmeer
Meer kwaliteit voor uw geld
Marktcommissievergadering 14 mei 2012

 

 

 Verslag overleg Marktcommissie 14 mei 2012

 Aanwezig: Dhr Wals (BVL), mw Lammers (namens consumenten), dhr Molenaar (namens marktkooplieden), dhr Golsteijn (CVAH), Mark Al (BOA), Astrid Nienhuis (Burgemeester)

 

  1. Opening

De burgemeester heet iedereen van harte welkom, waarna een introductierondje volgt.

 

  1. Mededelingen

-       Dorpshuis heeft marktcie uitgenodigd voor een promotieactiviteit op 23 september a.s. Gesproken wordt over de wijze waarop daar – zo low kost mogelijk – aan kan worden deelgenomen. (Actie Golsteijn / Wals)

-       Wals heeft in BVL ideeën uitgewisseld hoe meer (visuele) verbinding kan ontstaan tussen de markt en het winkelcentrum. Wordt vervolgd. (actie Wals)

 

  1. Verslag van 17 oktober 2011, incl. Actiepunten

-       verslag akkoord

-       verankeringspunten: het genoemde actiepunt is niet uitgevoerd. Golsteijn geeft aan dat de gemeente uit hoofde van veiligheid gehouden is verankeringspunten te realiseren (actie Mark/Golsteijn t.a.v. grondslag verantwoordelijkheid). De marktkoopman is vanaf bezetting van de kraam verantwoordelijk voor de veiligheid. Waar de verankeringspunten moeten komen (mede afhankelijk van evt nieuwe  inrichting van de markt).

-       In dat verband wordt ook een nieuwe inrichting van de markt besproken. Daarover bestaan wensen, doch ook beperking in de juridische mogelijkheden. E.e.a. vergt enige voorbereiding. Mark zal voorstel maken voor een evt nieuwe inrichting. Wals, Molenaar en Golsteijn zullen daarover ook gedachten ontwikkelen, ivm de individuele marktkooplieden (actie Wals, Molenaar, Golsteijn). De inrichting kan ook bijdragen aan de verbetering van de ‘verbinding’ met het winkelcentrum (zie onder 2.). Nadat over de inrichting is beslist, kan ook beslist worden t.a.v. de plaatsing van de verankeringspunten (Actie Mark / OR)

-       Standplaatsenbeleid: deze had in 2011 geëvalueerd moeten worden. Dit moet worden opgepakt. (actie Mark)

 

  1. Introductie nieuwe marktmeester (Mark Al)

-       Mark zal geen opleiding volgen, daar deze 32 dagen duurt en de BOA hiervoor geen tijd heeft

-       Mark zal wel contacten onderhouden met collega’s in de regio hierover alsook Goldsteijn en andere belangrijke netwerkcontacten

-       Reglement en verordening zijn belangrijkste bronnen van regelgeving in dezen.

 

  1. Aanpassing stroomvoorzieningpunt

De middelste rij komt een of meerdere stroompunten te kort. (Actie Mark)

 

  1. Het 25 jarige bestaan van de markt in oktober

-       voorlopige datum: 12-10 (mede ivm herfstvakantie)

-       de niet-gemeentelijke commissieleden zullen een plan maken voor de invulling van die dag, zodat ook de benodigde financiële middelen kenbaar worden. (actie Wals, Molenaar, Lammers)

-       daarvoor zijn financiële middelen nodig; de reclamebijdrage die voor 2012 wordt geïnd, wordt pas 2013 uitgekeerd, conform eerdere afspraken. Echter, in 2011 is deze niet geïnd, zodat het wenselijk is dat de bijdrage van 2012 eerder wordt uitgekeerd. Daarnaast bestaat bij commissie bestaat wens dat per kwartaal tot uitkering wordt gekomen. AN zal mogelijkheid van eerdere uitkering alsook wijziging van de betalingsafspraak dat in een afspraak waarbij per kwartaal wordt uitgekeerd uitzetten bij afdeling financiën (actie AN)

-       bij opening winkelcentrum is aandacht voor de markt vergeten en toegezegd dit op een later moment in te zullen vullen. Commissie zou graag deze extra aandacht invullen bij het 25-jarig bestaan. Vraag is of de gemeente hiervoor extra budget beschikbaar heeft. AN zal dit navragen. (actie AN)

 

  1. Rondvraag

-       Borden: vraag is of het mogelijk is borden te plaatsen voor de markt die de toegankelijkheid beperkten, ook aan de kopse kant van de markt. Daarvoor is een verkeersbesluit noodzakelijk. Mark zal mogelijkheid / wenselijkheid onderzoeken. (Actie Mark)

-       Incident op markt: er heeft zich een incident voorgedaan op de markt. Een opgelegde schorsing is ingetrokken. De omstandigheden waaronder het incident plaatsvond (vrijhouden weggedeelte en wijze van lossen etc) zijn besproken. Incident doet imago van de markt geen goed. Vanuit gemeente zal nog gesproken worden met betrokkenen. (Actie Mark). Ook marktcommissie zal richting medewerker Keern nog actie ondernemen. (actie Marktcie)

-       Sluiting 16.00 uur: afgesproken is dat de markt tot 16.00 uur duurt. Dit betekent dat vanuit de stallen verkocht moet kunnen worden tot dat tijdstip. Eerder opruimen en om 16.00 uur of eerder vertrekken past niet in deze tijd. E.e.a. zal gehandhaafd gaan worden. Voorafgaand zal dat worden aangekondigd. (actie Mark)

 

  1. Sluiting

De burgemeester dankt iedereen voor hun aanwezigheid

 

 

Volgende overleggen:

-       23 juli 2012 9.30 uur

-       5 november 9.30 uur

Eerder geprikte data komen te vervallen.