Vrijdagmarkt Landsmeer
Meer kwaliteit voor uw geld
Marktcommissievergadering 21 september 2009

 Kort verslag van het overleg met de Marktcommissie Landsmeer d.d. 21 september 2009 in het gemeentehuis van Landsmeer

 

Aanwezig: R. Quakernaat - voorzitter, M. Mantel – secretaris, W. Plakke – marktmeester G. Golsteijn - vertegenwoordiger Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), G. Wals – BVL, B. Molenaar – marktkooplieden, R. Lammers – vertegenwoordiger van de marktbezoekers.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.         Opening

De heer Quakernaat opent de vergadering om 09.00 uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom.

 

2.         Mededelingen

De heer Quakernaat deelt mee dat hij uiterlijk half tien weg moet, de vergadering kan zonder hem worden voortgezet.

De heer Wals geeft aan dat hij nog steeds een rondje over de markt moet maken voor het vullen van de promotietassen voor de nieuwe bewoners. Hij geeft aan dit a.s. vrijdag te doen. Hij zal samen met de heer Molenaar de tassen bij de bewoners langs gaan brengen. De heer Plakke geeft het exacte aantal bewoners door.

 

3.         Verslag van 27 oktober 2008

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

4.         Promotiegelden markt

De heer Wals vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de promotiegelden. Mevrouw Mantel geeft aan dat de promotiegelden met ingang van 1 januari 2010 worden ingevoerd. Het was niet mogelijk dit eerder te doen aangezien de legesverordening hiervoor aangepast moet worden. Deze wordt maar 1 keer per jaar aangepast.

De heer Wals zal de promotiegelden samen met de heer De Smid oppakken. De heer Golsteijn benadrukt dat het van belang is om een man of twee/drie bij elkaar te krijgen die het samen gaan oppakken, zodat niet elke keer de heer De Smid ingehuurd hoeft te worden.

 

5.         Evaluatie nieuwe marktopstelling

De heer Plakke geeft aan een paar weken geleden gestart te zijn met de nieuwe opstelling. Wegens rioleringswerkzaamheden is dit niet naar wens verlopen, de opstelling is vaak anders geweest. Met ingang van 25 september 2009 zullen de kramen weer volgens de nieuwe opstelling staan.

Wel geeft de heer Plakke aan verschillende positieve berichten van marktbezoekers te hebben ontvangen over de opstelling.

De heer Molenaar vraagt of het mogelijk is het pad vanuit het winkelcentrum (het straatje bij Van Dijk) breed gehouden kan worden. De heer Plakke geeft aan dat het de verantwoording van de marktkooplui is om niet voor elkaar te gaan staan. Ga in één lijn staan. De heer Wals vraagt of het mogelijk is om als het vrijdag goed staat strepen op het plein te zetten. De heer Plakke geeft aan dit te gaan doen.

Zowel mevrouw Lammers als de heer Molenaar hebben het idee dat het voor marktbezoekers niet duidelijk is dat er achter de marktkramen op het marktplein geparkeerd mag worden. Verder geeft mevrouw Lammers aan de nieuwe opstelling als veel leuker, veel intiemer en veel gezelliger te ervaren.

De heer Plakke geeft aan dat de werkzaamheden op het marktplein voor nu in principe klaar zijn. Volgend jaar maart wordt er gestart met de nieuwe bestrating en stroomvoorziening. De keuze voor de stroomvoorziening moet voor november 2009 worden gemaakt, dan is de aanbesteding. De heer Wals geeft dat de gemeente Amsterdam negatief staat tegenover stroomkasten in putten in de grond. Dit ivm wateroverlast. De gemeente Hoorn is juist wel weer positief over de stroomvoorziening in putten. De heer Molenaar zegt dat ze in de gemeente Den-Helder stroomkasten met vuilnisbakken ineen hebben. Hij vindt dit zeer goed werken. De informatie hierover zal hij aan de heer Wals geven.

 

6.         Brief CVAH

De heer Quakernaat geeft aan tevreden te zijn met hoe het nu gaat en geen voorstander te zijn om de marktverordening aan te passen.

De heer Golsteijn legt uit dat de belangrijkste wijziging het afschaffen van de wachtlijst is. Je kunt dan wel een gegadigden lijst bijhouden. Hij gaat er vanuit dat er in Landsmeer ook geen wachtlijst is. De heer Plakke geeft aan dat Landsmeer wel een wachtlijst heeft. Hierop staan met namen marktkooplieden voor de foodsector. De heer Molenaar vult aan dat hij wel voorstander is van de wachtlijst. Besloten wordt voorlopig niets aan te passen aan de marktverordening.

 

7.         Rondvraag

De heer Wals geeft aan dat op het nieuwe informatiebord als je het dorp binnen rijdt de verkeerde eindtijd van de markt namelijk 15.00 uur staat. De heer Plakke geeft aan dit al met mevrouw Seibert te hebben opgenomen. Het wordt zo spoedig mogelijk aangepast.

De heer Wals vraagt of er hier afspraken zijn gemaakt vanaf welke tijd de markt opgebouwd mag worden. De heer Plakke geeft aan dat dit nooit officieel is vastgelegd. Wel gaat het parkeerverbod om 06.00 uur in, dus vanaf die tijd kan er gestart worden met de opbouw.

Mevrouw Lammers vraagt of de markt vol is. Het lijkt haar een goede aanvulling voor de markt als er iets met kruiden of bio-voedsel bijkomt. De heer Plakke antwoordt dat de markt nu vol is. Misschien dat er na de definitieve herinrichting nog 1 plek vrij komt.

De heer Wals geeft aan dat op de tekeningen van de herinrichting toch weer 1 boom op de locatie van een marktplaats staat gepland. Hier wordt in de project groep voor de herinrichting nog over gesproken.

 

8.         Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 8 maart 2010 om 9.00 uur. Agendapunten kunnen tot uiterlijk 3 weken van te voren bij de secretaris worden aangeleverd.

 

 

 

Actiepunten

Door:

Aantal bewoners marktplein doorgeven aan dhr. Wals

W. Plakke

Informatie over stroomvoorziening doorgeven aan dhr. Wals

B. Molenaar

Volgend overleg

Allen